Grāmatvedības pakalpojumi ir ļoti plašs darbību, kuri ir jāpaveic, spektrs. Atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedību uzņēmumā var kārtot uzņēmuma valdes loceklis, priekšsēdētājs un/vai dibinātājs pats (ja attiecīgi spēs apliecināt savu kvalifikāciju un pieredzi šajā jomā) vai, pieņemot darbā grāmatvedi, izmantojot ārpakalpojuma grāmatvedi vai ārpakalpojuma firmu.

Grāmatvedības pakalpojumu klāsts

Pats galvenais visa grāmatvedībā, protams, ir bilances sastādīšana un gada pārskata par uzņēmuma darbību konkrētajā periodā iesniegšana nodokļu iestādēs.

Grāmatvedības pakalpojumi ietver arī darba samaksas (algu, atvaļinājuma naudas, komandējuma naudas, pabalstu utt.) aprēķinus, pamatlīdzekļu nolietojuma procesu vadību no A līdz Z – t.sk. materiālo un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšanu, inventarizācijas veikšanu; kases aparātu (ja attiecināms) darbības nodrošināšanu un šīs darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, darbus ar grāmatvedības programmām un to pielāgošanu uzņēmuma vajadzībām, saimniecisko operāciju vešanu, darbus ar uzņēmuma bankas kontiem, peļņas vai zaudējumu aprēķinu sastādīšanu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšanu, darbu ar debitoriem un kreditoriem.

Kā redzams, grāmatveža darbs ir vispusīgs un apjomīgs, un labs grāmatvedis vai ārpakalpojuma sniedzējs spēj nodrošināt šo visu procesu vadību uzņēmumā.

Grāmatvedības ārpakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumus, kurus sniedz individuāli praktizējošs grāmatvedības speciālists vai grāmatvedības firma, sauc par grāmatvedības ārpakalpojumu. Tas nozīmē, ka nav nepieciešams pieņemt štatā grāmatvedības speciālistu, un attiecīgā palīdzība tiks saņemta uz noslēgtā pakalpojumu līguma pamata.

Izvēloties grāmatvedības ārpakalpojumu firmu, var rēķināties ar augstāko apkalpošanas līmeni, jo parasti tādos uzņēmumos strādā vairāki  – ar dažādām kompetencēm – speciālisti, kuri apmainās savā starpā ar informāciju un tādējādi spēj nodrošināt savam klientam vispusīgu grāmatvedības klāstu un konsultācijas.

Grāmatvedības pakalpojumi starptautiskā līmenī

Līdztekus uzņēmuma darbības nodrošināšanai nacionālajā līmeni, nodrošinot visas nepieciešamas prasības grāmatvedības kārtošanā, pastāv arī t.s. starptautiskā līmeņa grāmatvedība, ko spēj nodrošināt speciālisti ar augstāko kvalifikāciju.

Šādi grāmatvedības pakalpojumi ir aktuāli starptautiskajām kompānijām, kurām attiecīgi speciālisti palīdz risināt jautājumus par starptautisku nodokļu plānošanu, sniedz juridisko atbalstu nerezidentu ārzonu uzņēmumiem, kā arī juridiski atbalsta fiziskās personas. Tāpat šāda līmeņa speciālisti sagatavo dokumentāciju auditoriem ārzemju kompānijās, nodrošina nodokļu rezidentiem un/vai nerezidentiem finanšu un nodokļu atskaišu sagatavošanu atbilstoši IFRS prasībām, veic komunikāciju ar klientiem un auditoriem, seko līdzi izmaiņām grāmatvedības jomu regulējošajos normatīvajos aktos.

Ja salīdzinam šādu grāmatvežu, kas spēj paveikt visu iepriekšminēto, kvalifikāciju ar grāmatvedības speciālistu, kurš nodrošina pašmāju uzņēmuma apkalpošanu, tad starptautiskā mēroga speciālistam parasti ir ACCA, CPA u.tml. grāmatvedības vai auditora kvalifikācijas.

Ņemot vērā visu iepriekšminēto, pirms izvēlēties, kādi grāmatvedības pakalpojumi ir nepieciešami – darba tiesiskās attiecības ar grāmatvedi vai grāmatvedības ārpakalpojumi, ir nepieciešams izvērtēt uzņēmuma darbības specifiku, stratēģiju, mērķus un plānus, plānoto apgrozījumu un darbinieku skaitu un citus būtiskus parametrus.